Gizlilik Politikası

YUNUS EMRE BAYKAL GÄ°ZLÄ°LÄ°K POLÄ°TÄ°KASIÄ°ÅŸbu politika, siz müÅŸterilerimizin  YUNUS EMRE BAYKAL’a gönderdiÄŸi ve 6698 sayılı KiÅŸisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden YUNUS EMRE BAYKAL tarafından, kiÅŸisel verilerinizin iÅŸlenmesine iliÅŸkin olarak bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1.    Veri Sorumlusu. KiÅŸisel verilerin iÅŸleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kiÅŸiliktir.

2.    KiÅŸisel Verilerin Toplanması, Ä°ÅŸlenmesi ve Ä°ÅŸleme Amaçları. KiÅŸisel verileriniz, YUNUS EMRE BAYKAL’a üyeliÄŸinizin oluÅŸturulması, YUNUS EMRE BAYKAL’ın saÄŸladığı hizmetlerden faydalanmanız, YUNUS EMRE BAYKAL’ın etkinlik ve organizasyon yönetimi süreçleri ile YUNUS EMRE BAYKAL’nın üyelerine özel olarak saÄŸladığı faydalardan yararlandırılmanız gibi amaçlar dâhil olmak üzere YUNUS EMRE BAYKAL’ın yürüttüÄŸü faaliyetlerin gerçekleÅŸtirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların ve buna baÄŸlı süreçlerin yürütülmesi, YUNUS EMRE BAYKAL tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kiÅŸileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi ile YUNUS EMRE BAYKAL’ın ürün ve hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kiÅŸisel veri iÅŸleme ÅŸartları ve amaçları dâhilinde iÅŸlenecektir.

3.    Ä°ÅŸlenen KiÅŸisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceÄŸi. Toplanan kiÅŸisel verileriniz, YUNUS EMRE BAYKAL’a üyeliÄŸinizin oluÅŸturulması, YUNUS EMRE BAYKAL’ın saÄŸladığı hizmetlerden faydalanmanız, YUNUS EMRE BAYKAL’ın etkinlik ve organizasyon yönetimi süreçleri ve bunlardan haberdar edilmeniz ile YUNUS EMRE BAYKAL’ın üyelerine özel olarak saÄŸladığı faydalardan ve benzerlerinden yararlandırılmanız gibi amaçlar dâhil olmak üzere, YUNUS EMRE BAYKAL’ın yürüttüÄŸü faaliyetlerin gerçekleÅŸtirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların ve buna baÄŸlı süreçlerin yürütülmesi, YUNUS EMRE BAYKAL tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kiÅŸileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi ile YUNUS EMRE BAYKAL’ın ürün ve hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla iÅŸ ortaklarımıza, tedarikçilerimize,  kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kiÅŸilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kiÅŸisel veri iÅŸleme ÅŸartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. (Bknz.KV Kullanılması ve Korunması Åžartları)

4.    KiÅŸisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi. KiÅŸisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, e-posta iletiÅŸimi, üyelik formu veya diÄŸer bir yolla yukarıda yer verilen amaçlar doÄŸrultusunda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kiÅŸisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kiÅŸisel veri iÅŸleme ÅŸartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da iÅŸlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5.    Açık Rızanız DoÄŸrultusunda Ä°ÅŸlenecek KiÅŸisel Veriler ve Ä°ÅŸleme Amacı. KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen kiÅŸisel veri iÅŸleme amaçlarının karşılanamadığı durumlarda kiÅŸisel verilerinizi açık rızanızı temin ederek iÅŸlemekteyiz. Bu doÄŸrultuda müÅŸterilerimizin adı-soyadı, iletiÅŸim bilgileri, ile sınırlı olmak üzere kiÅŸisel verileri ve YUNUS EMRE BAYKAL’a yönelik tanıtım ve bilgilendirmelerin yapılması amacıyla verilecek onay doÄŸrultusunda iÅŸlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

6.    KiÅŸisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları KVKK’nın “Ä°stisnalar” baÅŸlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVVK’nın 11. maddesi çerçevesinde haklarınız; YUNUS EMRE BAYKAL’a baÅŸvurarak, kiÅŸisel verilerinizin;

  • KiÅŸisel veri iÅŸlenip iÅŸlenmediÄŸini öÄŸrenme,
  • KiÅŸisel verileri iÅŸlenmiÅŸse buna iliÅŸkin bilgi talep etme,
  • KiÅŸisel verilerin iÅŸlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öÄŸrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kiÅŸisel verilerin aktarıldığı üçüncü kiÅŸileri bilme,
  • KiÅŸisel verilerin eksik veya yanlış iÅŸlenmiÅŸ olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan iÅŸlemin kiÅŸisel verilerin aktarıldığı üçüncü kiÅŸilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK’ya ve GDPR kapsamına uygun olarak iÅŸlenmiÅŸ olmasına raÄŸmen, iÅŸlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kiÅŸisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan iÅŸlemin kiÅŸisel verilerin aktarıldığı üçüncü kiÅŸilere bildirilmesini isteme,
  • Ä°ÅŸlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kiÅŸinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • KiÅŸisel verilerin kanuna aykırı olarak iÅŸlenmesi sebebiyle zarara uÄŸraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı veya KiÅŸisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediÄŸi diÄŸer yöntemlerle YUNUS EMRE BAYKAL’a iletebilirsiniz. (Bknz.KV Kullanılması ve Korunması Åžartları)

KiÅŸisel Verileri Koruma Kurulu, ÅŸu aÅŸamada herhangi bir yöntem belirlemediÄŸi için, baÅŸvurunuzu, Kanun gereÄŸince, yazılı olarak YUNUS EMRE BAYKAL’a iletmeniz gerekmektedir. Yapacağınız yazılı baÅŸvuru kapsamında kimliÄŸinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiÄŸiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi
www.yunusemrebaykal.com web sayfamızda yer alan YUNUS EMRE BAYKAL Merkez iletiÅŸim adresine (irtibat bürosu) bizzat elden iletebilir, info@yunusemrebaykal.com adresine e-posta ile, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diÄŸer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

ÇEREZ POLÄ°TÄ°KAMIZ
Site'yi ziyaretinizde bilgisayarınıza çerez (cookie) formatında bilgi yerleÅŸtirebiliriz. Hemen hemen tüm internet tarayıcılarında, çerezleri sabit diskinizden silmek, yazılmasını önlemek ya da kaydedilmeden önce uyarı mesajı almak için seçenekler vardır. Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen tarayıcınızın yardım dosyalarına ve kullanım bilgilerine bakınız.

ÇEREZLER NELERDÄ°R?
Bir çerez, bir Ä°nternet sitesinin davranışlarınızı hatırlamak ve siteyi ilk ziyaret ettiÄŸiniz zaman çevrim içi deneyiminizi kiÅŸiselleÅŸtirmek için bilgisayarınıza yerleÅŸtirdiÄŸi küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler YUNUS EMRE BAYKAL Türkiye Ä°nternet sitesinde sayfalar arasında daha etkili gezinmeniz, tercihlerinizin depolanması ve Ä°nternet sitesi deneyiminizin genel olarak geliÅŸtirilmesi gibi pek çok farklı görev yaparlar. Çerezler siz ve Ä°nternet sitesi arasındaki etkileÅŸimin daha hızlı ve daha kolay olmasını saÄŸlarlar. Farklı türdeki faaliyetleri takip eden ve kaydeden farklı türde çerezler mevcuttur.

Ä°ÅžLEVSEL ÇEREZLER
Bunlar, kullanıcıların YUNUS EMRE BAYKAL web sitesini görüntülemesine, web sitelerinin fonksiyonları kullanmasına ve eriÅŸim denetimli bölümlerine girebilmesine izin veren çerezlerdir. Bu çerezler tarafından toplanan bilgiler, pazarlama amaçları için kullanılmaz. Bu tip çerezlerin kullanımına izin verilmezse, aÅŸağıdaki sonuçlar doÄŸacaktır:
 
•    www.yunusemrebaykal.com’un çeÅŸitli bölümlerini kullanmak imkansız olacaktır;
•    YUNUS EMRE BAYKAL kullanıcılarına daha az destek saÄŸlayabilir;
•    YUNUS EMRE BAYKAL, belirli bir fonksiyonu görüntülemediÄŸiniz veya kullanmadığınız zaman, seçimlerinizi hatırlayamayacaktır.

ANALÄ°TÄ°K ÇEREZLER
Bu çerezler YUNUS EMRE BAYKAL Türkiye web sitesini geliÅŸtirme konusunda yardımcı olur. Çerezler, en çok ziyaret edilen sayfalar ya da gösterilen hata mesajı sayısı gibi, ziyaretçilerin info@yunusemrebaykal.com’a nasıl kullandıklarıyla ilgili bilgi toplar. Bunlar, ziyaretçilerin sitemize nasıl geldiÄŸini, siteyi nasıl gezdiÄŸini anlamamızı kolaylaÅŸtırır, size sunduÄŸumuz deneyimi daha iyiye götürebileceÄŸimiz alanların altını çizer. Bu bilgileri daha sonra birleÅŸtirerek, sitenin iÅŸleyiÅŸ biçimini nasıl iyileÅŸtirebileceÄŸimize yönelik fikir ediniriz. Bu çerezlerde saklanan veriler, kimliÄŸinizin tespit edilmesine yarayabilecek kiÅŸisel bilgileri asla göstermez.

PAZARLAMA VE DÄ°ÄžER ÇEREZLER
Bu çerezler, interneti kullanma alışkanlıklarınız hakkında bilgi toplayarak, size gösterilen görsellerin, reklamların, içeriklerin size ve ilgi alanlarınıza hitap edecek ÅŸekilde seçilmesine yarar. Ziyaret ettiÄŸiniz web sitelerini hatırlarlar, bu bilgi ise reklamcılar gibi üçüncü taraflarla paylaşılabilir.

Web sitesinde reklamların gösterilmesi veya diÄŸer web sitelerinde bize ait reklamların yönetilmesi ve sosyal paylaşım iÅŸlevselliÄŸinin saÄŸlanması için üçüncü taraf reklam ve sosyal medya hizmetlerinden yararlanırız. Üçüncü taraflarca yerleÅŸtirilmiÅŸ çerezler YUNUS EMRE BAYKAL tarafından kullanılmaz ve okunmaz, sadece ilgili üçüncü tarafça kullanılır. Bu çerezler, bu çerezlerin kullanımıyla elde edilen veriler ve kullanım amaçları üzerinde sınırlı bilgimiz ve kontrolümüz bulunmaktadır.

ÇEREZ AYARLARIMI NASIL KONTROL EDEBÄ°LÄ°RÄ°M
Çerezler YUNUS EMRE BAYKAL Türkiye Ä°nternet siteleri kullanımını daha hızlı ve daha kolay bir hale getirirler, ancak eÄŸer isterseniz, tercihlerinizi  hatırlamamıza, özelleÅŸtirilmiÅŸ içerik sunmamıza ve ziyaretinizden iyileÅŸtirilmiÅŸ öÄŸrenme geliÅŸtirmemize engel olacak ÅŸekilde çerezleri devre dışı bırakmayı seçebilirsiniz. Bilgisayarınıza çerez almak istemiyorsanız web tarayıcınızın ayarlarını deÄŸiÅŸtirerek çerezleri kolayca engelleyebilir veya yeni bir çerez aldığınızda size bildirilmesini saÄŸlayabilirsiniz.

Farklı tarayıcılarda çerezlerin nasıl yönetileceÄŸini öÄŸrenmek için lütfen aÅŸağıdaki baÄŸlantıları takip ediniz:

•    Chrome
•    Firefox
•    Internet Explorer
•    Safari
•    Opera
•    Puffin


Güvenlik testini gerçekleştiriniz.

Güvenlik testi başarısız.

Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.

Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Yetkililerimiz En Kısa Sürede Sizinle İletişime Geçeceklerdir.

Bir Hata Oluştu!